Skip to content Skip to footer

Definities

 1. Servando : Servando, Gevestigd te Rijssen onder KvK nr. NL 0039192275B66.
 2. Klant: degene met wie Servando een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen Servando en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon behandelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Servando.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of derden uitdrukkelijk.

Prijzen

 1. Alle Prijzen die Servando Hanteert zijn in Euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Servando hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Servando te alle tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Servando niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhoging.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters en modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leven producten met het monster om model overeenstemmen

Betalingen en betalingstermijn

 1. Servando mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Servando de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

Gevolgen niet tijdig betalen

1.Betaald de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Servando gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 2.Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Servando. 3.De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
4.Wanneer de klant niet tijdig betaal, mag Servando zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5.In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Servando op de klant onmiddellijk opeisbaar. 6.Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Servando, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Servando te betalen.

Recht van Reclame

1.Zodar de klant in verzuim is, is Servando gerechtigd tot het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2.Servando roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
3.Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Servando, tenzij de partijen hierover andere afspraken maken.
4.De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

1.Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
• Het product niet is gebruikt.
• Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen.
• Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast.
• Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen ( ondergoed, badkleding, enz.)
• De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
• Het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringsopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft.
• Het product geen los tijdschrift of losse krant is.
• De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.
2.De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
• Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling.
• Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.
3.De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@servando.nl, indien gewenst met hulp van het herroepingsformulier dat via de website van Servando, https://servando.nl/, Kan worden gedownload.
4.De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Servando, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
Vergoeding van bezorgkosten
1.Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Servando heeft geretourneerd, dan zal Servando eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
2.De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Servando voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

1.Servando kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zicht houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Servando heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heet gesteld.
2.De retentierecht geldt eveneens op de grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Servando.
3.Servando is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg ban het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Servando te verrekenen met een vordering op Servando.

Eigendomsvoorbehoud

1.Servando blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Servando op grond van wat voor met Servando gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vordering inzake het tekortschieten in de nakoming.
2.Tot die tijd kan Servando zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3.Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
4.Indien Servando een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Servando het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
1.Levering vindt plaats bij Servando, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
2.Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
3.Indien de overeenkomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Servando het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
4.Bij te late betaling is er spraken van schuldeisersverzuim, met gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Servando kan tegenwerpen.

Levertijd

1.De door Servando opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schade vergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestigd heeft gekregen van Servando.
3.Overschrijding van het opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schade vergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Servando niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en Verzending

1.Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Servando niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
2.Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan een product of verpakking voorafgaan aan het vervoer te melden aan Servando, bij gebreken waarvan Servando niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring

1.Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant. 2.Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van klant.

Montage/installatie

Hoewel Servando zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Garantie

1.De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
2.De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
3.Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden aangeleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen

1.Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Ruilen vindt plaats binnen 7 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
• Het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
• Het product is nog niet gebruikt

2.Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakt artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Servando tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Servando geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1.De klant dient een door Servando geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2.Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Servando daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3.Consumenten dienen Servando uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4.De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
5.De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6.Indien een klacht betrekking heeft op een lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Servando gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

1.De klant dient ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan Servando.
2.Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Servando ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Servando een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zijn grond van die overeenkomst aan Servando verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Servando

1.Servando is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 2.Indien Servando aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 3.Servando is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4.Indien Servando aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5.Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Servando vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

1.De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Servando toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2.Is de nakoming van de verplichting door Servando niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Servando in verzuim is.
3.Servando heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Servando kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

1.In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Servando in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Servando kan worden toegerekend in een van de wil van Servando onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichting ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijke wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Servando kan worden verlangd.
2.Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, onvoorziene vervoersproblemen, slecht weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3.Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Servando 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Servando er weer aan kan voldoen.
4.Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5.Servando is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

1.Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2.Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijziging algemene voorwaarden

1.Servando is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2.Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3.Grote inhoudelijke wijzigingen zal Servando zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4.Consumenrten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

1.Rechten van de klant uit een overeenkomt tussen partijen kunnen niet aan derden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Servando. 2.Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1.Wanneer één of meerder bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 2.Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Servando bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2.De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Servando is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 13 september 2022

Begin met chatten!
Hulp nodig?
Hallo, Hoe kan ik u van dienst zijn?